Cheese ………………………………….
Akkawi, Mozzarella

$3.00

Cheese & Thyme ………………….. 
Akkawi, Mozzarella , thyme

$3.00

Keshek ………………………………… 
Keshek, tomato, onion

$2.00

Labneh with Vegetables ……… 
Labneh, cucumber, tomato, olive

$1.75

Meat ……………………………………. 
Meat, tomato, onion, salt, spices

$4.0

Spicy Tomato & Onion ………… 
Tomato, onion, bell pepper,
hot sauce

$1.00

Spicy Tomato, Onion & Cheese … 
Tomato, onion, cheese,
bell pepper, hot sauce

$3.00

Halloumi with Pesto …………….. 
Halloumi , pesto sauce ( basil)

$4.00

Turkey & Cheese ………………… 
Turkey , mozzarella cheese

$5.00

Sausage & Cheese ………………. 
Sausage , mozzarella cheese

$5.00

Tawouk & Cheese ……………….. 
Tawouk , mozzarella  cheese

$5.00

Egg with Kawarma ……………….. 
Egg , kawarma

$5.00

Egg With Mushroom & Cheese …..
Egg , mushroom , cheese

$5.00

Egg with Sausage …………………… 
Egg , sausage

$5.00

Spinach …………………………………. 
Spinach, tomato, onion, tomato,
sumac, lemon

$1.50

Chicken BBQ Pizza ………………… 
Pizza sauce, mozzarella cheese, bbq chicken

$7.00

Pastries

Thyme …………………………….. 
Thyme, oil

$0.25

Cheese ………………………………
Mozzarella, akkawi cheese

$0.50

Meat ………………………………… 
Meat, tomato, onion, black pepper, salt

$0.50

Halloumi Pesto ……………….. 
Halloumi, pesto sauce

$0.50

Spinach ……………….. 
Spinach, tomato, onion, sumac, lemon

$0.35

Baklah ………………………………. 
Baklah, tomato, onion, sumac, lemon

$0.30

Pizza ………………………………….. 
Sauce pizza, top cheese

$0.50

English
Scroll to Top